flaga z godlem rzeczypospolitej polskiej   flaga-unii-europejskiej   Multi Sport

 

Menu

      logo-szkoly-ok

HomeDokumentyProgram wychowawczy

Program wychowawczy

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle

Non scholae sed vitae discimus

Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy”.

Zmodyfikowany i ujednolicony tekst Programu Wychowawczego

Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

w dniu 16.09.2004 r. po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem

prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna.”

T. Gadacz

1. Wychowanie - jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się

postaw, rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności,

możliwości, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły.

Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami,

trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest więc budowaniem

człowieczeństwa.

2. Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół

nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań

rodziców. Został on oparty na wizji i misji szkoły. Treści programu zgodne są

ze Statutem Szkoły.

3. Podstawą prawną niniejszego programu są Rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku (poz. 128, 129 i 130 Dz. U.

nr 14 z dn. 23 lutego 1999 r.) z dnia 19 kwietnia 1999 roku (poz. 413 i 114

Dz. U. nr 41 z dn. 10 maja 1999 r.).

4. Na terenie szkoły w ramach pracy wychowawczej funkcjonują dwa programy:

 • Szkolny Program Profilaktyki,

 • Program Wychowawczych w kl. 0-6.

5. Podstawą pracy wychowawcy klasowego są treści ściśle powiązane z Programem Wychowawczym Szkoły jak również działania ujęte w Szkolnym

Programie Profilaktyki. Praca wychowawcza w szkole obejmuje również

udział uczniów w obchodach rocznic wydarzeń patriotyczno-religijnych oraz

w uroczystościach szkolnych.

Spośród zasad współpracy z rodzicami istotną rolę odgrywa właściwy

obieg informacji, od którego zależy interwencja odpowiedniego organu szkoły

w złożonych problemach uczniów.

6. Program Wychowawczy „Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy” w Szkole Podstawowej nr 3 w Wiśle jest otwarty i jest modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten ulega okresowej ewaluacji oraz monitorowaniu.

Naczelny cel wychowania

Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka jako osoby ludzkiej- rozwój personalny i społecznej zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych.

Cele priorytetowe we współczesnym wychowaniu, których nauczyciele nie powinni omijać, to:

- pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizowaniu wartości;

- pomoc w odnajdywaniu swojego miejsca:

 • w rodzinie,

 • w grupie koleżeńskiej,

 • społeczności szerszej: lokalnej, regionalnej i narodowej,

- kształtowanie etyki pracy, zwłaszcza rzetelności i uczciwości.

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego

1. Opieka wychowawców nad fizycznym i psychicznym rozwojem

wychowanków.

2. Wychowanie zgodne z przyjętym systemem wartości w duchu miłości,

mądrości, dyscypliny i szacunku.

3. Przygotowanie wychowanka do pełnienia ról społecznych oraz

odpowiedzialności za środowisko.

4. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska

rówieśniczego.

5. Wdrażanie uczniów do samorządności i stworzenie im dogodnych warunków do pracy w samorządzie uczniowskim.

Zadania nauczycieli

 1. Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem

samego siebie.

 1. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie

społecznej.

 1. Zaszczepienie sposobów reagowania w codziennych i specyficznych

sytuacjach w oparciu o spójny system wartości uniwersalnych.

 1. Świadome działanie mające na celu wykreowanie wzorca osobowego ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle.

Powinności wychowawcy

 1. Realizuje działania wychowawcze w oparciu o program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyczny (w porozumieniu z uczniami i rodzicami), które przedstawia rodzicom podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym.

 1. Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego zebrania o obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (statut, zasady oceniania, i promowania, program wychowawczy, program profilaktyczny).

 2. Uczestniczy we wszystkich wydarzeniach ważnych dla klasy np.: imprezy klasowe, wycieczki. Włącza do nich członków zespołu dydaktyczno – wychowawczego (nauczycieli uczących w danej klasie) oraz rodziców.

 1. Podejmuje systematycznie wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery w klasie.

 1. Rozwiązuje bieżące problemy – w razie konieczności nawiązując kontakt z rodzicami lub innymi nauczycielami.

 1. Nadzoruje funkcjonowanie klasy i jej wywiązywania się z obowiązków wobec szkoły.

 2. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami i stara się poznać sytuację pozaszkolną ucznia.

 1. W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania (najlepiej w obecności przedstawiciela Rady Rodziców.

 2. Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową.

 1. Organizuje zebrania klasowe z rodzicami zgodnie z harmonogramem szkolnym lub z własnej inicjatywy. Informuje na nich o pozytywach widocznych w klasie i wspólnie z rodzicami stara się rozwiązać powstałe problemy wychowawcze.

Metody pracy

- gry i zabawy,

- dyskusje na forum grupy,

- scenki rodzajowe,

- twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci,

- pogadanki,

- gry dramatyczne,

- treningi umiejętności,

- projektowanie dokumentów,

- symulacje,

- warsztaty poznawczo-doskonalące,

- wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze,

- biwaki

- inne metody aktywizujące

Formy pracy

- praca zbiorowa,

- praca w grupach,

- praca indywidualna.

Cele ogólne:

I. Wykreowanie młodego człowieka jako osoby ludzkiej -

rozwój personalny.

II. Ukształtowanie młodego człowieka jako istoty społecznej.

Cele operacyjne oraz podejmowane przez szkołę działania:

1. Uczeń umotywowany do dalszego rozwoju osobowego, w tym nauki.

 • posiada umiejętności uczenia się

 • potrafi myśleć kreatywnie

 • odkrywa swoje własne możliwości, predyspozycje i twórczo je wykorzystuje

 • rozwija swoje talenty i zainteresowania

 • potrafi wskazać bezpośredni związek nauczanych treści z życiem codziennym

 • potrafi radzić sobie ze stresem i szkolnymi niepowodzeniami

 • rozpoznaje i w miarę możliwości kontroluje swoje uczucia i emocje

 • umie planować swój rozwój i kierować nim

 • potrafi dokonać selekcji, syntezy i analizy.

PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ DZIAŁANIA:

 • powiązanie wiedzy młodzieży z autentycznym przeżyciem, doświadczeniem

 • organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

 • nauka języków obcych,

 • kółka zainteresowań /matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze/

 • "Internet dla każdego"

 • współpraca ze Szkołą Muzyczną w Wiśle

 • organizacja sytuacji dydaktycznych, w których wiedza młodego człowieka traktowana jest jako punkt wyjścia do wprowadzenia nowych informacji

 • wykazywanie poprzez spotkania z „ludźmi sukcesu” konieczności posiadania określonego zasobu wiedzy i umiejętności w celu podejmowania działań praktycznych

 • dowartościowanie ucznia między innymi poprzez nagradzanie za każdy sukces

 • zapoznanie ucznia z różnymi metodami i technikami uczenia się

 • stosowanie na lekcjach metod aktywizujących

 • organizowanie zajęć integracyjnych

 • organizowanie pomocy doraźnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji emocjonalnej

 • stymulowanie aktywności poprzez prezentacje osiągnięć uczniów

 1. Uczeń dbający o swoje zdrowie i rozwój fizyczny.

 • poznaje potrzeby organizmu na poszczególnych etapach rozwoju

 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą

 • samodzielnie dokonuje wyborów właściwych zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi

 • rozwija swoją sprawność fizyczną

 • potrafi zagospodarować swój czas wolny i chętnie bierze udział w wycieczkach górskich i zajęciach sportowych

 • zna wpływ zanieczyszczeń środowiska na życie ludzkie

 • zajmuje asertywną postawę wobec nałogów i patologii społecznej

 • zna wpływ zanieczyszczeń środowiska na życie ludzkie.

PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ DZIAŁANIA:

 • zwrócenie szczególnej uwagi na treści przekazywane na lekcjach przyrody, ścieżek edukacyjnych, wychowanie do życia w rodzinie, edukacji prozdrowotnej – współpraca z Ośrodkiem Zdrowia i ekologicznej – współpraca z Nadleśnictwem – ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna na Baranią Górę

 • kontynuacja programów proekologicznych (zbiór surowców wtórnych)

 • dodatkowe zajęcia sportowe – współpraca z KS Wisła

 • organizowanie rozgrywek sportowych wśród młodzieży szkolnej w :

 • piłce nożnej

 • piłce koszykowej

 • piłce ręcznej

 • tenisie stołowym

 • zjazdach narciarskich

 • narciarstwie klasycznym.

 • organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych, rajdów rowerowych, wyjazdów na basen

 • organizowanie kursów nauki jazdy na nartach i snowboardzie /współpraca w ramach UKS-u "Krzesełko"/

 • organizowanie spotkań z pracownikami poradni uzależnień

 • prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia

 • włączenie się w ogólnopolskie akcje „Dzień bez papierosa”, „Światowy dzień walki z AIDS”

 • programy artystyczne o charakterze ekologicznym, udział w akcjach „Sprzątanie świata”.

 1. Uczeń dbający o bezpieczeństwo

 • zna przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i przestrzega je

 • ma świadomość niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sprzętu gospodarstwa domowego

 • ma świadomość zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania się podczas zabaw

 • zna zagrożenia wypływające z nadużywania alkoholu i narkotyków

 • bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym

PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ DZIAŁANIA

  • organizowanie pogadanek na temat zasad bezpieczeństwa

obowiązujących w szkole

  • uświadamianie uczniom niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem

sprzętów gospodarstwa domowego

  • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieodpowiedzialnego

zachowania się podczas zabaw

  • prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

  • pokazywanie filmów, reportaży

  • organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem, policjantem itp.

 1. Uczeń komunikatywny.

 • łatwo nawiązuje kontakty z otoczeniem

 • umie słuchać

 • umie rozładować napięcie emocjonalne

 • potrafi współpracować w grupie

 • umie jasno, otwarcie i zdecydowanie wyrażać swoje myśli

 • jest otwarty w relacji z innymi /rówieśnikami, dorosłymi/

 • czuje się bezpiecznie

 • jest asertywny – umie asertywnie odmawiać

 • posługuje się językiem „ja”

 • zna swoją wartość

 • umie pogodzić się z krytyką

 • akceptuje poglądy innych osób

 • potrafi korzystać z najnowszych osiągnięć techniki /internet, komputer/

 • zna i potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

 • trafnie ocenia zjawiska społeczne

 • potrafi określić przynależność do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej.

 

PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ DZIAŁANIA:

 • zajęcia z komunikacji – mają na celu doskonalenie umiejętności porozumiewania się z ludźmi, nabycie cech dobrego rozmówcy

 • zajęcia z asertywności – uczą sztuki bycia w zgodzie z sobą i innymi ludźmi

 • zawieranie z uczniami kontraktów grupowych na godzinach wychowawczych

 • organizowanie dla klas pierwszych zajęć integracyjnych

 • organizowanie wycieczek szkolnych

 • organizowanie imprez szkolnych - baliki, zabawy, dyskoteki, kuligi, ogniska, pikniki

 • zapewnienie uczniom możliwości korzystania z "Internetu"

 • zorganizowanie lekcji bibliotecznych

 • organizowanie uroczystości szkolnych związanych ze świętami narodowymi.

 1. Uczeń kulturalny.

 • szanuje dziedzictwo kulturowe regionu i narodu

 • jest odpowiedzialny za środowisko naturalne

 • uczeń kulturalny odnosi się z szacunkiem do innych

 • umie zachować się w miejscach publicznych

 • współtworzy i identyfikuje się z tradycją szkoły

 • jest gospodarzem w swojej szkole

 • ubiera się odpowiednio do sytuacji

 • rozumie sens zasad nakazów i zakazów

 • szanuje symbole narodowe

 • używa zwrotów grzecznościowych

 • jest tolerancyjny wobec ludzi innych wyznań, ras

 • uczeń aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-

politycznym

PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ DZIAŁANIA:

 • omawianie tematyki regionalnej na lekcjach języka polskiego i w ramach ścieżki regionalnej

 • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez specjalistów /np. z Muzeum Beskidzkiego/ dotyczące obrzędów, historii, tradycji i kultury regionu

 • informowanie ucznia o pozytywnych i negatywnych aspektach integracji człowieka w środowisku

 • Interesuje nas los innych” - pomoc koleżeńska, pomoc ludziom jej potrzebującym

 • cykl zajęć teatralnych kształcących umiejętność właściwego zachowania się wyjazdy do teatru, kin, galerii, organizowanie wycieczek krajoznawczych

 • przygotowanie apeli, programów, itp. dotyczących uroczystości szkolnych

 • samorządność uczniów – wypracowanie regulaminu dotyczącego zakresu uprawnień i obowiązków

 • lekcje pod kątem savoir – vivre

 • uczenie norm postępowania w różnych sytuacjach życiowych

 • określenie typu odpowiedniego ubioru w zależności od sytuacji, np. zajęcia szkolne, wyjazd do teatru, zawody szkolne

 • włączenie się szkoły w uroczystości miejskie, lokalne o charakterze patriotycznym

 • prezentowanie uczniom znaczenia symboli narodowych

 • kształtowanie postaw tolerancyjnych.

 1. Uczeń moralny, wrażliwy na krzywdę innych.

 • rozróżnia elementy wartości moralnych podlegających ocenie

 • potrafi wyłonić z "szumu informacyjnego" wartości kształtujące postawy

 • jest wrażliwy na dobro /osobiste, wspólne/

 • posiada swoją hierarchię wartości i potrafi ją weryfikować

 • ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ DZIAŁANIA:

 • opracowanie jasnego i precyzyjnego systemu oceniania

 • motywowanie uczniów do określonego sposobu zachowania - wzorce osobowe /film, literatura, muzyka/

 • organizowanie spotkań z osobami o wysokiej etyce moralnej ze środowiska lokalnego i poza nim oraz osobami, które potrafiły pokonać różnego rodzaju uzależnienia i nałogi

 • organizowanie spotkań „W tajemniczym kręgu” mające na celu pozyskanie zaufania uczniów (prowadzenie koleżeńskich rozmów o różnego rodzaju problemach nurtujących uczniów w środowisku szkolnym, jak sobie radzić z tymi problemami i co doradzić innym)

 • zorganizowanie kółka „Koleżeńska pomoc w nauce” przez uczniów klas starszych uczniów mających problemy z nauką

 • organizowanie zajęć z religii w celu kształtowania świadomości moralnej uczniów

 • planowanie uroczystości szkolnych - współtworzenie tradycji szkoły

 • udział w imprezach lokalnych, państwowych

 • współpraca z rodzicami (pedagogizacja rodziców).

Ocenianie zachowania

W klasach I - III śródroczna i roczna ocena z zachowania jest oceną opisową, a

bieżące ocenianie zachowania polega na wpisywaniu punktów dodatnich i ujemnych ( „superów”) w „Karcie zachowania ucznia – Karta superów”, która codziennie powinna być sprawdzana i podpisywana przez rodziców.

Ocenianie zachowania dokonywane jest według następujących zasad -taryfy zysków i strat – wpisywanych do „Karty superów”

1)Zyski:

 1. Nadobowiązkowe przygotowanie materiałów do lekcji od 1 supera

 2. Szczególna pomoc koleżeńska od 2 superów

 3. Aktywny udział w imprezach klasowych i szkolnych od 2 superów

 4. Udział w konkursach organizowanych w klasie i w szkole od 1 supera

 5. Wzorowe zachowanie ucznia(bądź klasy) podczas zajęć od 1 supera

 6. Szczególna dbałość o czystość i porządek na terenie klasy i szkoły od 1 supera

 7. Aktywne czytelnictwo(1 przeczytana książka z recenzją, oprócz lektur) od 3 superów

 8. Napisanie bardzo dobrze sprawdzianu lub dyktanda od 2 superów

 9. Staranne prowadzenie zeszytu od 1 supera

 10. Aktywna praca na zajęciach od 1 supera

 11. Liczenie, czytanie, pisanie itp. od 1 supera

2) Straty: ○/ - strata poprzedzona ostrzeżeniem przed utratą superów

 1. Rozmowa, która przeszkadza podczas lekcji ○/ 1 super

 2. Mówienie bez prawa głosu ○/ 1 super

 3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela ○/ 2 supery

 4. Zabawa podczas lekcji ○/ 1 super

 5. Spóźnianie się po przerwie na lekcje ○/ 1 super

 6. Jedzenie podczas lekcji ○/ 1 super

 7. Zmiana miejsc bez pozwolenia ○ / 2 supery

 8. Nieodrobienie lekcji od 1 supera

 9. Używanie brzydkich słów ○/ 2 supery

 10. Przezywanie kolegów ○ / 2 supery

 11. Agresywne zachowanie wobec kolegów od 3 superów

 12. Niszczenie sprzętu i cudzej pracy od 3 superów

 13. Brak szacunku dla starszych osób od 2 superów

 14. Skarga innego nauczyciela dotycząca zachowania od 1 supera

 15. Niewłaściwe zachowanie podczas przerw od 1 supera

 16. Niechodzenie w parach podczas wyjść klasowych ○ / 2 supery

 17. Niewypełnianie na bieżąco karty zysków i strat – od 1 supera

 18. Chodzenie po klasie po dzwonku od 1 supera

Począwszy od klasy IV zachowanie ucznia oceniane jest metodą "100 punktów". Każdy uczeń na początku roku szkolnego i II semestru otrzymuje "w prezencie" 100 punktów, z których będą odejmowane lub do których będą dodawane punkty o wartościach: -2, -5, -10, -20; +2, +5, +10, +20. Dzięki temu wszyscy uczniowie mają możliwość startu z tego samego pułapu. Od ucznia zależało będzie, czy pomnoży te punkty /realizując cele założone wSzkolnym Programie Wychowawczym/, starając się być przez to lepszym, czy też je straci, doprowadzając tym samym do obniżenia swojej oceny.

Punktacja będzie prowadzona w trzech obszarach:

 1. Kultura osobista

 2. Stosunek do nauki

 3. Aktywność na rzecz szkoły i środowiska

Zapisu punktów z zachowania dokonuje nauczyciel w zeszycie uwag podając numer obszaru i numer przewinienia lub zasługi, datę i podpis.

Punktacja
 1. Kultura osobista

- 2 punkty

nr kolejny przewinienia

a) nie ma taktu w sposobie bycia i w czasie rozmowy z nauczycielem czy inną

osobą dorosłą

b) przeszkadza na lekcji

c) niszczy przyrodę i zaśmieca środowisko

d) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia

e) spóźnia się na lekcje 3 razy w ciągu tygodnia

f) nie zmienia obuwia

g) nie oddaje w terminie książek do biblioteki

h) nie uważa na lekcji

i) nie nosi mundurka na co dzień czy odświętnego stroju szkolnego w czasie uroczystości szkolnych

j) w czasie przerw przebywa w niewłaściwych miejscach( np.w piwnicy)

- 5 punktów

k) niedbale wykonuje obowiązki dyżurnego

l) oszukuje i kłamie

ł) nie wywiązuje się ze zobowiązań

m) odmawia udziału w życiu szkoły bez uzasadnienia

n) nie wykonuje poleceń nauczyciela

o) stosuje makijaż, nosi ekstrawanckie fryzury,

biżuterię zagrażającą zdrowiu, chłopcy noszą kolczyk

-10 punktów

p) jest arogancki, świadomie nie wykonuje poleceń nauczyciela

r) dokucza innym uczniom (ośmieszanie, pomawianie)

s) niszczy mienie szkoły i innych osób

t) używa wulgarnego słownictwa

u) używa telefony komórkowego na lekcji

w) przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty

- 30 punktów

z) bierze udział w bójkach i rozróbach

ź) dokonuje kradzieży

ż) pali papierosy

x) pije alkohol

y) wyłudza pieniądze i zastrasza uczniów

aa) umyślne niszczy mienie szkoły

+ 2 punkty

ab) reaguje na zło dziejące się w jego otoczeniu

od + 1 do +10 punktów

ac) za życzliwą postawę wobec całej społeczności szkolnej

(ustala klasa wraz z wychowawcą)

 1. Stosunek do nauki

 + 2punkty

a) uczy się w miarę swoich możliwości

b) przychodzi na lekcje przygotowany

c) jest aktywny na lekcji

d) uczestniczy w zajęciach po zawodach lub konkursach

+ 5punktów

e) aktywnie uczestniczy w pracach kół zainteresowań

f) przygotowuje i dzieli się informacjami wybiegającymi poza program szkolny

g) systematycznie pomaga słabszym lub chorym w nauce

h) przynosi potrzebne pomoce i materiały na zajęcia

i) frekwencja obecności wynosi 100%

j) dba o kulturę języka

- 3 punkty

k) trzykrotnie nieprzygotuje się do zajęć w ciągu semestru (brak materiałów,

przyborów, brak udziału w imprezach szkolnych).

3)Aktywność na rzecz szkoły i środowiska

+2 punkty

a) wzorowo pełni dyżur klasowy i szkolny

b) przynosi pomoce dla klas lub szkoły

c) pomaga w realizacji imprez szkolnych i klasowych

d) zapobiega naruszeniu regulaminu szkoły

(przeciwdziała niszczeniu mienia, kradzieży)

e) odnosi się z szacunkiem do pracowników szkoły

i osób z zewnątrz

+3 punkty

f) za czynny udział w zawodach, konkursach oraz imprezach szkolnych

i środowiskowych, jeśli odbywają się w czasie lekcji

g) za obecność na imprezach szkolnych poza lekcjami lub w dni

wolne od zajęć.

+ 5 punktów

h) za czynny udział w zawodach, konkursach oraz imprezach

szkolnych i środowiskowych, jeśli odbywają się poza czasem zajęć

i) wzorowo wypełnia obowiązki samorządu klasowego

j) pracuje społecznie na rzecz szkoły i klasy

4) Nauczyciel zobowiązany jest poinformować rodziców pisemnie za

wykroczenia określone w ust. 9 pkt. 1) z)ź),ż),x),y), aa), popełnione przez

ucznia

PUNKTACJA:

1) wzorowe -  150 punktów i więcej

 2) bardzo dobre –  149–130 punktów

 3) dobre - 129–100 punktów

 4) poprawne - 99- 69 punktów

 5) nieodpowiednie 68- 50 punktów i poniżej

 6) naganne - 50 punktów i poniżej lub w przypadku konfliktu

z prawem (bez względu na ilość punktów)

Wychowawca klasy posiada dodatkowo do dyspozycji od 0 do 20 punktów za osiągnięcia nieprzewidziane w regulaminie.

Zaopiniowany przez RP w dniu 1.09.2009r

Uchwalony przez Radę Rodziców dnia 14.09.2009r

Go to top