flaga z godlem rzeczypospolitej polskiej   flaga-unii-europejskiej   Multi Sport

 

Menu

      logo-szkoly-ok

HomeDokumentyKoncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wiśle

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

na lata szkolne 2010-2015

Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy”

SPIS TREŚCI

 1. Podstawa prawna

 2. Misja szkoły

 3. Wizja szkoły

 4. Model absolwenta

 5. Priorytety szkoły

 6. Plan działań szkoły:

 • baza szkoły

 • zarządzanie szkołą

 • dydaktyka oraz poprawa wyników sprawdzianów zewnętrznych

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej

 • działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

 • klimat/atmosfera szkoły

 • funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 1. Ewaluacja realizacji planowanych działań

 • załącznik nr 1 -Modyfikacja planu pracy szkoły na rok 2011/12

z uwzględnieniem wniosków z roku 2010/11

 • załącznik nr 2 -Modyfikacja planu pracy szkoły na rok 2012/13

z uwzględnieniem wniosków z roku 2011/12

 • załącznik nr 3 -Modyfikacja planu pracy szkoły na rok 2013/14

z uwzględnieniem wniosków z roku 2012/13

 • załącznik nr 4 -Modyfikacja planu pracy szkoły na rok 2014/15

z uwzględnieniem wniosków z roku 2013/14

 • załącznik nr 5 -Modyfikacja planu pracy szkoły na rok 2015/16

z uwzględnieniem wniosków z roku 2014/15

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WIŚLE

na lata szkolne 2010-2015

Podstawa prawna :

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - tekst jednolity (Dz.U. Nr 97 z2006r., poz. 674 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

 • Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

Koncepcja pracy jest dokumentem szkoły, dzięki któremu możliwe jest zaplanowanie jej rozwoju na najbliższe lata, wytyczenie kierunków dalszych działań edukacyjnych i wychowawczych.

Koncepcja pracy szkoły jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte w dokumentach szkolnych, aktualizowanych, opartych na odpowiednich podstawach prawnych, takich jak:

 • Statut szkoły,

 • Plan pracy szkoły,

 • Program profilaktyki i wychowawczy,

 • Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ,

 • Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

  MISJA SZKOŁY

Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy”.

Jesteśmy po to, aby: 

Nasi uczniowie :

Byli solidnie przygotowani do:

 • dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie

 • kreowania otaczającego świata

 • bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie

Umieli:

 • radzić sobie w trudnych sytuacjach

 • stosować wiedzę w praktyce

 • odróżniać dobro od zła

Realizowali:

 • swoje marzenia, plany

 • zasady i wartości

Ich rodzice:

 • darzyli nas zaufaniem

 • byli zadowoleni z wyników nauczania

 • otrzymywali pomoc w procesie wychowania i nauczania swoich dzieci

 • wspomagali nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach

Pracownicy szkoły:

Mieli satysfakcję z wykonywanej pracy:

 • sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia

 • jak najlepiej przygotowali ucznia do dalszej nauki

Szkoła:

 • Cieszyła się uznaniem w środowisku

Cele te realizujemy poprzez zadania zawarte w planie pracy szkoły, programie wychowawczym i programie profilaktyki.

WIZJA SZKOŁY

 • Szkoła jest przyjazna, bezpieczna .

 • Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

 • Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

 • Uczeń chce i potrafi się uczyć.

 • Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

 • W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym

 • Koncepcja pracy jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, rodziców, potrzeb środowiska oraz zmian w prawie oświatowym

MODEL ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY:

 jest aktywny :

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

- wykazuje się samodzielnością

jest ciekawy świata:

- stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

- lubi i chce się uczyć

- wrażliwy na piękno przyrody

jest odpowiedzialny :

- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje

- umie rozwiązywać problemy

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

- umie dokonać samooceny

- rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

jest otwarty:

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

- umie współdziałać w grupie

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych

- jest dobrym organizatorem

jest prawy:

- umie odróżniać dobro od zła

- cechuje go uczciwość i prawdomówność

- zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

jest krytyczny:

- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu

jest tolerancyjny:

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

- jest wrażliwy na potrzeby innych

Jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi:

- zna swoją wartość

- zna i respektuje prawa innych

PRIORYTETY SZKOŁY:

 • Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na sprawdzianie zewnętrznym

 • Stała praca z uczniem zdolnym oraz wymagającym wsparcia

 • Indywidualizacja procesu nauczania

 • Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów

 • Kreowanie zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za środowisko

 • Pielęgnowanie tradycji regionu

 • Uczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej

 • Współpraca z rodzicami

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY NA LATA 2010-2015

1. Pierwszy obszar: Baza szkoły (obszar IV – 4.3)

a) Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres:

-Wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne umożliwiające pełną realizację podstawy programowej zgodnie z aktualnymi wymaganiami nowoczesnej szkoły

- Przygotowanie budynku szkoły do bezpiecznego korzystania z niego przez uczniów i pracowników

b) Kryteria sukcesu w planowanym obszarze

zakup potrzebnych środków i pomocy dydaktycznych oraz innego sprzętu,

- szkoła bezpieczna dla uczniów i pracowników

c) Zadania do realizacji:

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania potwierdzająca realizację

 1. Wykonanie przeglądu technicznego szkoły

.

IX każdego roku

Dyrektor, organ prowadzący Społeczny inspektor bhp

Konserwator

Protokół z przeglądu

 1. Przeprowadzenie przeglądu warunków miejsca pracy

IX każdego roku

Dyrektor, organ prowadzący Społeczny inspektor bhp

Konserwator

Protokół z przeglądu

 1. Bieżące naprawy i remonty

Wg.potrzeb

Dyrektor, organ prowadzący Społeczny inspektor bhp

Konserwator

Protokół z przeglądu

 1. Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych

2010-2015

Dyrektor i nauczyciele

Faktury zakupu

 1. Stałe wzbogacanie księgozbioru szkolnego

2010-2015

Dyrektor i nauczyciele

Faktury zakupu

 1. Pozyskiwanie środków finansowych i sponsorów dla szkoły

2010-2015

Dyrektor

Faktury zakupu

2. Drugi obszar: Zarządzanie szkołą ( obszar II – 2.1, 2.4, obszar IV- 4.1,4.2)

a) zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły w planowanym okresie:

- szkoła posiada koncepcję pracy szkoły

-funkcjonowanie sprawnego systemu nadzoru pedagogicznego

-sprawne działanie nauczycieli w zespołach

-stały udział uczniów i rodziców w planowaniu pracy szkoły

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

- koncepcja jest znana i akceptowana przez uczniów o rodziców

- koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb

-raporty z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej potwierdzające sprawne działanie zespołów ds. ewaluacji i wykorzystanie wniosków z raportów do planowania pracy szkoły

-sprawozdania z pracy w zespołach i protokoły posiedzeń rady pedagogicznej potwierdzające ich właściwe działanie

-dokumentacja pracy Rady Rodziców i Samorządu uczniowskiego potwierdzająca angażowanie się w planowanie pracy szkoły

c) zadania do realizacji:

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania potwierdzająca realizację

 1. Sprawne funkcjonowanie zespołów

2010-2015

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Dokumentacja pracy zespołów oraz protokoły posiedzenia rady pedagogicznej

 1. Sprawne funkcjonowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego

2010-2015

Dyrektor

Sprawozdanie dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego

 1. Sprawne działanie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej

2010-2015

Przewodniczący zespołów ds. ewaluacji

Raporty z ewaluacji wewnętrznej

 1. Angażowanie się rady rodziców w planowanie pracy szkoły

2010-2015

Dyrektor, przewodniczący rady rodziców

protokoły posiedzeń Rady Rodziców

 1. Angażowanie rodziców w pracę szkoły

2010-2015

Wychowawcy klas, dyrektor

Sprawozdania wychowawców

3. Trzeci obszar: Dydaktyka oraz poprawa wyników sprawdzianów zewnętrznych ( obszar I-1.1,1.2, obszar II – 2.2, 2.3, 2.6, obszar IV-4.3)

a) zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia:

- Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego wyniku na sprawdzianie zewnętrznym

- obiektywne i ogólne uznane zasady oceniania oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów posiadających problemy w nauce i uczniów zdolnych

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • wysokie wyniki uzyskane na sprawdzianie zewnętrznym

 • dostępna dla wszystkich uczniówpoprzez obiektywne i ogólne uznane zasady oceniania oraz zajęciapozalekcyjne o różnych zainteresowaniach

c) zadania do realizacji:

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania potwierdzająca realizację

 1. Ewaluacja szkolnego zestawu programu nauczania

Maj każdego roku

Nauczyciele przedmiotów

Szkolny zestaw programów nauczania i ewentualne modyfikacje

 1. Stworzenie planu realizacji podstawy danego przedmiotu na 3 lata z uwzględnieniem warunków i sposobów realizacji

Wrzesień 2010

Nauczyciele przedmiotów

Sprawozdanie z realizacji podstawy

 1. Stosowanie aktywnych metod nauczania

2010-2015

Nauczyciele przedmiotów

sprawozdania nauczycieli

 1. Indywidualizacja nauczania,

pomoc uczniom słabym

2010-2015

Nauczyciele przedmiotów

sprawozdania nauczycieli

 1. Opracowywanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych , programów autorskich

2010-2015

Nauczyciele przedmiotów

Zatwierdzone innowacje i programy

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz promocja ich osiągnięć

2010-2015

Nauczyciele przedmiotów , wychowawcy

Wystawy prac uczniowskich, projekty uczniowskie , tablica prezentująca najlepszych uczniów

 1. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

2010-2015

Nauczyciele przedmiotów

Dyplomy i inne trofea

 1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych oraz potrzebujących wsparcia w ramach godzin art.42.KN i programów EFS

2010-2015

Nauczyciele przedmiotów

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

 1. Przeprowadzanie diagnozy i analizy sprawdzianów przedmiotowych ( analiza staninowa)

Prowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej w poszczególnych etapach edukacyjnych

2010-2015

Nauczyciele przedmiotów

Sprawozdanie I,II semestr

 1. Przeprowadzenie próbnych sprawdzianów klasy VI i informowanie o wynikach rodziców i uczniów, analiza wyników

2010-2015

Nauczyciele przedmiotów ,

Wychowawca,

Nauczyciel matematyki

wpis wyników na końcu dziennika lekcyjnego,

sprawozdanie

 1. Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego ( analiza staninowa) i wdrażanie wniosków do dalszej pracy oraz informowanie rodziców

2010-2015

Nauczyciel matematyki

Protokół RP, programy naprawcze, sprawozdanie

 1. Efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracowni komputerowej i tablicy interaktywnej

2010-2015

Nauczyciele przedmiotów

Sprawozdania

 1. Przyznawanie stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

2010-2015

Wychowawcy klas, Komisja stypendialna , dyrektor

Lista stypendystów, protokół z posiedzenia komisji

4. Czwarty obszar : Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej

a) zakładane cele w zakresie doskonalenia i rozwoju funkcji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły w planowanym okresie:

-szkoła dysponuje kadrą z pełnymi kwalifikacjami

-szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli

-szkoła dba o integrację grona nauczycielskiego

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze

- wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczanego przedmiotu

-nauczyciele zdobywają kolejne stopnie rozwoju zawodowego

-w szkole panuje dobra atmosfera pracy i właściwa komunikacja interpersonalna

pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

c) zadania do realizacji:

Rodzaj zadania

Termin

realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania potwierdzająca realizację

 1. Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego

wrzesień

Lider WDN

Plan WDN i sprawozdanie z jego realizacji

 1. Rady pedagogiczne i szkoleniowe w ramach WDN

2010-2015

Lider WDN

Protokoły szkoleniowe RP

 1. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli:

- studia podyplomowe

- kursy kwalifikacyjne

- szkolenia , konferencje,

warsztaty

- realizacja planów rozwoju

zawodowego

- opieka nad stażystami i

nauczycielami

kontraktowymi

2010-2015

Dyrektor

Świadectwa i zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów i innych form szkolenia,

Zaświadczenia o uzyskaniu kolejnych stopni rozwoju zawodowego

 1. Zachęcanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami – działalność zespołów przedmiotowych

2010-2015

Dyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych i innych

Sprawozdanie z pracy zespołów

 1. Podejmowanie działań służących integracji grona nauczycielskiego i pracowników

2010-2015

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy

Ankieta

 1. Bieżące uzupełnianie literatury z zakresu doskonalenia zawodowego, prenumerata fachowej prasy

2010-2015

Dyrektor, bibliotekarz

Gromadzona literatura i czasopisma

5. Piąty obszar: Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły ( obszar I-1.3, 1.4,II-2.5,III

a) zakładane cele w zakresie realizacji celów wychowawczych szkoły oraz poprawy działań o charakterze opiekuńczym w planowanym okresie:

-uczniowie wychowywani są zgodnie z wartościami zawartymi w Programie Wychowawczym i Programie

Profilaktycznym szkoły

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze :

- uczniowie kierują się w życiu systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych.  

-uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie

c) zadania do realizacji

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania potwierdzająca realizację

:

 1. Stałe prowadzenie działań opiekuńczych - diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów

- pomoc uczniom wymagającym wsparcia ( pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualny program wsparcia, darmowe obiady, pomoc materialna)

- wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci ( rozmowy indywidualne, pedagogizacja)

2010-2015

Pedagog, wychowawcy

Dziennik pedagoga, wychowawcy

 1. Plany Wychowawcze klas są spójne ze Szkolnym Programem Wychowawczym oraz ze Szkolnym Programem Profilaktyki ( aktywna realizacja zadań zawartych w dokumentach)

2010-2015

Pedagog, wychowawcy, zespół wychowawczy

Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Plany Wychowawcze klas

Sprawozdania wychowawców

 1. Organizacja wycieczek -integracja uczniów

2010-2015

Wychowawcy klas, organizatorzy wyciecze

Karty wycieczek

 1. Angażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły, środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnej:

- działalność SU-uczenie samorządności

- akcje charytatywne

-sprzątanie świata

-zbiórka baterii

-udział w szkolnym pikniku

-udział w uroczystościach lokalnych

2010-2015

Opiekun samorządu szkolnego, nauczyciele i wychowawcy

Kronika szkoły, strona internetowa, sprawozdania SU i innych nauczycieli

 1. Współpraca z PPP, policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ośrodkiem zdrowia i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę i rodzinę w działaniach profilaktycznych i wychowawczych

2010-2015

Pedagog, dyrektor, nauczyciele

Dziennik pedagoga, wychowawców

 1. Aktywne włączanie rodziców do współpracy w zakresie pomocy w różnych dziedzinach życia szkoły łącznie z planowaniem działań klasowych i szkolnych

2010-2015

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Kronika szkoły strona internetowa

 1. Pedagogizacja rodziców ( harmonogram spotkań z rodzicami , artykuły dla rodziców, prelekcje, rozmowy indywidualne

2010-2015

Wychowawcy, pedagog

Dziennik wychowawcy, pedagoga

 1. Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkolnego:

- zdarzenia szkolne ( rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, apele, okolicznościowe, świąteczne, patriotyczne)

- organizacja imprez środowiskowych ( piknik)

2010-2015

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Kronika szkoły, strona internetowa, artykuły prasowe

 1. Działalność świetlicy szkolnej

2010-2015

Dyrektor, nauczyciel świetlicy

Dokumentacja pracy świetlicy

 1. Funkcjonowanie gabinetu pielęgniarki środowiskowej

2010-2015

Dyrektor

Dokumentacja pracy pielęgniarki

6. Szósty obszar: Klimat/atmosfera szkoły

a) zakładane cele w zakresie poprawy klimatu/atmosfery panującej w szkole w planowanym okresie;

-klimat szkoły sprzyja osiąganiu dobrych wyników w nauce oraz pozwala na spokojną i wydajną pracę zarówno kadrze nauczycielskiej oraz pracownikom administracji i obsługi i zapewnia bezpieczeństwo psychiczne uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze –

-relacje pomiędzy uczniami, uczniami i nauczycielami, nauczycielami i rodzicami, jak również wszystkich wymienionych z pracownikami administracji i obsługi nacechowane wzajemną życzliwością i szacunkiem

-brak skarg rodziców na pracę szkoły

-skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych i pracowniczych

c) zadania do realizacji

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania potwierdzająca realizację

 1. Właściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych

2010-2015

Wszyscy pracownicy szkoły

Protokoły kontroli

 1. Jasne i jednolite stawianie wymagań uczniom

2010-2015

Dyrekcja i nauczyciele

Statut szkoły i inne dokumenty

 1. Relacje interpersonalne budowane są na wzajemnym szacunku i życzliwości

2010-2015

Cała społeczność

Ankieta

 1. Podejmowanie działań związanych z integracją uczniów (dyskoteki, wycieczki i inne zdarzenia

2010-2015

Wychowawcy klas, SU

Kronika, karty wycieczek, strona internetowa

 1. Podejmowanie działań służących integracji grona nauczycielskiego i pracowników ( wspólne obiady, wycieczki itp.

2010-2015

Cała społeczność

Ankieta

7. Siódmy obszar: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym (obszar III- 3.1, 3.2, 3.3,3.4)

a) zakładane cele w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym, rodzicami i absolwentami:

-szkoła posiada dobrą opinię w środowisku, promuje swoje osiągnięcia, włącza się w życie kulturalne i tradycje środowiska lokalnego

-szkoła współpracuje z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi w realizacji zadań statutowych

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze –

-szkoła bierze udział w imprezach środowiskowych

-szkoła prowadzi na bieżąco stronę internetową

-w prasie lokalnej ukazują się artykuły na temat sukcesów i działalności szkoły

-w imprezach organizowanych przez szkołę bierze udział duża liczba uczestników

-absolwenci mają kontakt ze szkołą i odwiedzają ją przy różnych okazjach

c) zadania do realizacji:

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania potwierdzająca realizację

 1. Prowadzenie strony internetowej na bieżąco

2010-2015

Informatyk

Strona www

 1. Prowadzenie kroniki szkolnej

2010-2015

Nauczyciel opiekun

Kronika szkolna

 1. Umieszczanie artykułów o działalności szkoły w prasie lokalnej

2010-2015

Nauczyciel j.polskiego

Artykuły prasowe

 1. Udział w imprezach okolicznościowych organizowanych przez miasto

2010-2015

Nauczyciele

Artykuły prasowe

 1. Prowadzenie księgi-losy absolwentów

2010-2015

Pedagog

Księga absolwentów

 1. Współpraca z Nadleśnictwem Wisła

2010-2015

Nauczyciel przyrody

Kronika szkoły zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych

 1. Współpraca ze szkołą Muzyczną

2010-2015

Nauczyciel muzyki

Kronika szkoły

 1. Współpraca z KS Wisła

2010-2015

Nauczyciel wychowania fiz.

Wyniki sportowe uczniów

 1. Eksponowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły i poza nią

2010-2015

Wychowawcy

Tablice szkolne, strona internetowa, artykuły prasowe

 1. Aktywny udział rodziców a życiu szkoły- udział uroczystościach, wycieczkach, drobnych remontach i innych działaniach

2010-2015

Dyrekcja, wychowawcy

Podziękowania dla rodziców

EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Monitorowanie działań i ewentualne korygowanie założeń koncepcji prowadzi w efekcie do ewaluacji jej realizacji. W analizowaniu i modyfikowaniu koncepcji szkoły biorą udział: dyrekcja, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie i ich rodzice. Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana na podstawie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań z rodzicami, uczniami, pracy zespołów przedmiotowych, wyników ewaluacji wewnętrznej oraz obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.

Załącznik nr 1

Modyfikacja planu pracy szkoły na rok 2011/12

z uwzględnieniem wniosków z roku 2010/11 .

Ewaluacja dotyczy obszarów:

Obszar działań

wnioski

Zarządzanie szkołą

(obszar II procesy zachodzące w szkole)

Wymaganie 2.1:

- W szczególny sposób zaznaczyć na gazetce informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły harmonogram konsultacji nauczycieli, by znany był uczniom i ich rodzicom;

- Nauczyciele powinni na bieżąco utrzymywać kontakt z rodzicami, aby informować ich o postępach i potrzebach dzieci;

Dydaktyka

(obszar II procesy zachodzące w szkole)

 

 

 

 

( Obszar I efekty działalności dyd., wych i opiekuńczej oraz innej działalności ststutowej)

Wymaganie 2.6:

 • Ofertę zajęć pozalekcyjnych należy przygotowywać z uwzględnieniem potrzeb zarówno uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce.

 • Należy doskonalić na wszystkich lekcjach umiejętności najsłabiej opanowane: korzystanie z informacji

 • W dalszym ciągu należy ćwiczyć techniki rozwiązywania testów

 • Systematycznie kontrolować postępy uczniów

 • Indywidualnie pracować zarówno z uczniem zdolnym jak i słabszym, motywując go i zachęcając do dalszej pracy

Wymaganie 1.1:

 • Należy kontynuować rokroczne przeprowadzanie analizy danych dotyczących wyników sprawdzianu po szkole podstawowej

 • Należy wykorzystywać wnioski płynące z tych analiz do zmiany sposobów pracy i zwiększania nacisku na elementy najtrudniejsze celem poprawy wyników uczniów w tym obszarach

 • W dalszym ciągu należy indywidualizować działania w stosunku do uczniów posiadających problemy z opanowaniem wiedzy,

 • Należy kontynuować pracę z uczniem zdolnym rozbudzając jego zainteresowania,

Wymaganie 1.2

 • Uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości zgodne z podstawą programową

 • Należy kontynuować różnorodne formy diagnozowania przyrostu wiedzy uczniów, w tym należy wprowadzić dokumentowanie analizy poziomu wiedzy przynajmniej trzy razy w roku (wrzesień, styczeń, czerwiec). Do analizy osiąganych postępów wskazane jest stosowanie skali staninowej.

 • W celu podnoszenia efektów kształcenia należy corocznie wdrażać wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 • Należy wykorzystywać wnioski z analizy osiągnięć uczniów w planowaniu swojej pracy na zajęciach;

 • Należy dokumentować realizację podstawy programowej;

 • Należy wykorzystywać na zajęciach różnorodne pomoce dydaktyczne, aby wspierać prawidłową realizację podstawy programowej.

Wymaganie 1.3:

 • Uczniowie podejmują różne formy aktywności, zarówno na zajęciach lekcyjnych, podczas organizacji uroczystości i imprez szkolnych, jak i poza szkołą.

 • Zdecydowana większość badanych osób ( rodziców, uczniów, nauczycieli oraz dyrektor) uważa, że uczniowie są zaangażowani w zajęcia lekcyjne

 • Szkoła podejmuje działania mające na celu zwiększenie aktywności uczniów

Działalnośc opiekuńczo wychowawcza szkoły

(Obszar I efekty działalności dyd., wych i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej)

Wymaganie 1.4:

- Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich sposobów postępowania się od nich oczekuje

- W szkole przestrzegane są zasady i normy społeczne

- W szkole podejmowanych jest wiele inicjatyw służących eliminowaniu zagrożeń oraz wzmacnianiu właściwych zachowań.

- W szkole nie odnotowuje się zażywania substancji psychoaktywnych.

- Rodzice aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Załącznik nr 2

Modyfikacja planu pracy szkoły na rok 2012/13

z uwzględnieniem wniosków z roku 2011/12

Ewaluacja dotyczy obszarów:

Obszar działań

Wnioski

Zarządzanie szkołą

(obszar IV zarządzanie szkołą)

Wymaganie 4.1:

 1. - Należy kontynuować pracę zespołów ds. ewaluacji badając kolejne obszary

- Należy motywować nauczycieli do rzetelnego wypełniania powierzonych im zadań związanych z przeprowadzaniem ewaluacji

- Dopilnować, aby wszyscy nauczyciele zostali zapoznani z wnioskami poewaluacyjnymi

- Należy w pełni wykorzystywać wnioski z ewaluacji do planowania pracy

- Należy podejmować działania zmierzające do wdrażania wniosków.

Wymaganie 4.2:

- Należy kontynuować aktywną pracę zespołów

-Należy zacieśniać współpracę z instytucjami i ekspertami zajmującymi się pomocą dziecku (poradnia PPP, psycholog, terapeuta, logopeda, lekarz, policja)

- Należy nadal podnosić swoje umiejętności dotyczące metod i form współpracy biorąc udział w szkoleniach

Baza szkoły

(obszar IV zarządzanie szkołą)

Wymaganie 4.3:

- Nadal kontrolować stan obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa

- Dalsze, sukcesywne wzbogacanie bazy szkoły uwzględniające bieżące potrzeby.

- Poszukiwanie nowych możliwości, które przyczynią się do wzbogacenia bazy szkoły

- Zwrócenie większej uwagi uczniom i pracownikom szkoły na konieczność dbania o mienie szkoły

- Należy wykorzystywać na zajęciach różnorodne pomoce dydaktyczne, aby dążyć do prawidłowej realizacji podstawy programowej.

Załącznik nr 3

Modyfikacja planu pracy szkoły na rok 2013/14

z uwzględnieniem wniosków z roku 2012/13

Ewaluacja dotyczy obszarów:

Obszar działań

Wnioski

Dydaktyka

(obszar II procesy zachodzące w szkole )

Wymaganie 2.2:

 • Wystąpienie o dopuszczenie nowatorskich rozwiązań programowych.

Wymaganie 2.3:

 • Należy zapisywać w protokołach RP, którzy uczniowie otrzymują nagrody na koniec roku szkolnego.

 • Niektóre sprzęty audio nie są nowe i wymagają wymiany.

 • W dalszym ciągu należy udoskonalać współpracę środowiska szkolnego (uczniowie, nauczyciele i rodzice) w zakresie realizacji procesów edukacyjnych.

 • Konieczne jest dalsze prowadzenie monitoringu procesów edukacyjnych pod kątem sprawdzania skuteczności i przydatności podejmowanych działań. ( analiza sprawdzianów wiadomości i umiejętności, badania wyników, sprawdziany próbne po klasie VI i Sprawdzian po klasie VI).

 • Informacje o osiągnięciach uczniów należy systematycznie umieszczać na gazetkach szkolnych, w gazecie „Echo Wisły” a także na stronie internetowej szkoły.

Wnioski po obserwacji:

 • nauczyciele są zobowiązani do monitorowania wdrażania podstawy programowej,

 • podczas zajęć należy kształtować umiejętność zarówno pracy indywidualnej, zespołowej, jak i grupowej,

 • należy stosować się ściśle do procedur (zasad, systemu) wewnątrzszkolnego oceniania.

 • Podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych należy kontynuować stosowanie indywidualizacji procesu edukacyjnego, różnicować zadania przydzielane poszczególnym uczniom, szczególnie uczniom zdolnym oraz z opiniami i orzeczeniami PPP,

 • poświęcając czas i uwagę uczniom słabym, nie należy zaniedbywać uczniów zdolnych oraz całego zespołu klasowego

Wnioski po diagnozie osiągnięć edukacyjnych:

 • Nauczyciele powinni z uczniami pracować szczególnie nad następującymi obszarami: pisanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 • Wnioski po sprawdzianach w klasach młodszych: należy doskonalić umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Zarządzanie szkołą

(obszar IV zarządzanie szkołą)

Wymaganie 2.4

- W szczególny sposób zaznaczyć na gazetce informacyjnej oraz

na stronie internetowej szkoły harmonogram konsultacji

nauczycieli, by znany był uczniom i ich rodzicom

- Obecność uczniów na konsultacjach włączyć do kryteriów ocen

z zachowania

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

( obszar III funkcj. szkoły w środowisku lokalnym)

Wymaganie 3.1

 • należy utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, jednocześnie kontrolować, aby ilość proponowanych imprez i przedsięwzięć nie kolidowała z podstawowym obowiązkiem szkoły i uczniów, jakim jest realizacja podstawy programowej

 • o podejmowanych formach współpracy informować rodziców poprzez gazetki ścienne i stronę internetową,

 • wyznaczyć osobę, która będzie prezentowała wizualnie atrakcyjną informację,

 • w planach wychowawcy uwzględnić temat przypominający uczniom cel współpracy ze środowiskiem. Zachęcać uczniów do własnych inicjatyw/pomysłów dotyczących propozycji współpracy z instytucjami/organizacjami/osobami,

 • stworzyć i na bieżąco prowadzić kalendarium współpracy ze środowiskiem (miesięczne). Na gazetce w pokoju nauczycielskim wpisywać rodzaj współpracy,

 • na zebraniach z rodzicami przypomnieć cel, istotę współpracy ze środowiskiem – instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami

Wymaganie 3.2:

 • szkoła powinna nadal badać losy absolwentów i interesować się ich dalszą drogą życiową (w trakcie budowy jest zakładka na stronie internetowej szkoły dotycząca losu absolwentów),

 • nauczyciele i pracownicy szkoły powinni dbać o to, aby absolwenci nadal chętnie ją odwiedzali,

 • należy utrzymywać kontakt z dawnymi uczniami,

 • trzeba dbać, by absolwenci byli przygotowani na kolejny etap edukacyjny, aby nie mieli problemu z dostaniem się do wymarzonego gimnazjum lub na upragniony profil,

 • należy zadbać, by absolwenci naszej szkoły miło ją wspominali,

Wymaganie 3.3:

 • należy dbać, by rodzice czuli, iż odpowiednio angażują się w sprawy szkoły, uczestniczą aktywnie w jej życiu,

 • trzeba zachęcać rodziców do współpracy ze poprzez branie udziału w różnych wydarzeniach z życia szkoły i klasy (piknik szkolny, pasowanie pierwszoklasistów, szkolne wycieczki, ogniska klasowe itp.),

 • należy troszczyć się , by szkoła wspierała rodziców w wychowaniu dzieci (poprzez organizowanie spotkań z rożnego typu specjalistami: pedagog, psycholog itp., organizowanie prelekcji dla rodziców),

 • powinno się zachęcać rodziców do przedstawiania ich propozycji dotyczących form współpracy innych niż dotychcza

Działalnośc opiekuńczo wychowawcza szkoły

(Obszar I efekty działalności dyd., wych i opiekuńczej oraz innej działalności ststutowej)

Wnioski z realizacji planu pracy zespołu wychowawczego:

- dalej prowadzić odpowiednie działania wychowawcze i profilaktyczne w celu zminimalizowania niewłaściwych zachowań wśród uczniów:

 • wychowawcy klas uwzględnić w swoich planach pracy wychowawczej tematykę dotyczącą w/w omawianego problemu

 • nauczyciele - reagować na niewłaściwe zachowania uczniów- ponoszenie przez ucznia konsekwencji zgodnie z regulaminem

 • pedagog i psycholog-dalsza praca z dzieckiem z problemami w zachowaniu ( indywidualne zajęcia, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wychowawcze i profilaktyczne w klasach)

 • udział uczniów w w zajęciach profilaktycznych oraz warsztatach organizowanych przez PPP

 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców ( współpraca z psychologiem Panią Aliną Dudą, pedagogiem, PPP w Cieszynie, organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców, informowanie o instytucjach udzielających pomocy)

- zwiększenie bezpieczeństwa w szatniach ( usunięcie ostrych elementów, dyżury obsługi w szatni w czasie przerw)

- zwiększenie kontroli dotyczącej osób odwiedzających szkołę ( zeszyt wejść, zamykanie drzwi wejściowych w wyznaczonych godzinach.

Kadra-doskonalenie zawodowe

( obszar IV - zarządzanie szkołą)

Wymaganie 4.1

- Planować tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli w oparciu o diagnozę potrzeb rady pedagogicznej, w zakresie tematów psychologiczno – pedagogicznych w oparciu o realizacje programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

- Doskonalić nauczycieli w pracy metodą projektu oraz w procedurach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Go to top