flaga z godlem rzeczypospolitej polskiej   flaga-unii-europejskiej   Multi Sport

 

Menu

      logo-szkoly-ok

HomeDokumentySzkolny program profilaktyczny

Szkolny program profilaktyczny

 

Szkolny Program Profilaktyki

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wiśle

Wychowanie dzieci na ludzi uczciwych, rozumiejących siebie i umiejących żyć z innymi i dla innych”

Spis treści

 1. Wprowadzenie

 2. Podstawa prawna

 3. Diagnoza szkoły- narzędzia i wyniki

 4. Cele programu

 5. Sposoby i formy zajęć

 6. Organizacja programu

 7. Treści programowe

 8. Przewidywane efekty

 

 

 1. WPROWADZENIE

W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci młodzieży istnieje konieczność kompleksowych działań profilaktycznych na terenie szkoły.

Dlatego zadaniem szkoły powinno być takie oddziaływanie na wychowanka, aby wykształcić w nim cechy osobowościowe, umożliwiające poprawne kontakty międzyludzkie oparte na akceptacji i szacunku wobec siebie i drugiego człowieka. Także we współpracy ze swoim otoczeniem szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość poznania co dobre, a co złe ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami, niezdrowym trybem życia, a także nauczyć ich umiejętności korzystania z wolnego czasu a przede wszystkim kreować te jego formy, które są akceptowane społecznie i pozwalają na kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, gdyż wartościowe spędzanie czasu wolnego dziecka, to wartościowy dorosły człowiek w przyszłości.

Nasza szkoła przywiązuje wagę do działań, które zapobiegają zjawiskom szkodliwym. Chce, aby uczeń został wykreowany na człowieka kierującego się w swoim życiu pozytywnymi wartościami.

Program Profilaktyki ma za zadanie kształtowanie w wychowanku cech pozytywnych, korzystnych dla kontaktów międzyludzkich i pozbawionych zachowań agresywnych i wpływających korzystnie na jego rozwój i zdrowie. Ponieważ tak, jak wychowamy dzieci, jak je nauczymy, takich ludzi dorosłych będziemy w przyszłości mieć.

 1. PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01..2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych ... (Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r Nr 51, poz. 458),  szkoła powinna realizować program profilaktyki, zatwierdzony przez radę pedagogiczną, „dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska ...” (ust.1,p.1).

Podstawami prawnymi opracowania Szkolnego Programu Profilaktycznego były:

 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526).

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78 poz. 483, Art. 47, Art.48, Art. 53. ust.3, Art. 68, Art. 70, ust.1,2, Art. 70, ust.4, Art.72, ust. 4, Art. 72, ust.1, Art. 166).

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego... (Dz. U. z 2002 Nr.51 poz. 458). Dla profilaktyki szkolnej rozporządzenie to jest jednym z najważniejszych przepisów.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr.15 poz. 142).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2001 r. Nr29 poz. 323 ze zmianami Dz. U. z 30 kwietnia 2002 r. poz. 433)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, (...) (Dz. U. Nr 67 poz. 759).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej (Dz. U. 2001r. nr 13, poz. 110).

 • Ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997 r. nr 28, poz. 153 , z późniejszymi zmianami).

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z 27.4.2001).

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późniejszymi zmianami).

 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55).

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997 Nr 75 poz.468 z późniejszymi zmianami).

3. DIAGNOZA SZKOŁY

 • Narzędzia:

  • ankieta skierowana do uczniów

  • wywiad z nauczycielami, rodzicami, uczniami

 • Wyniki

Program profilaktyki w Szkole Podstawowej w Wiśle powstał w wyniku diagnozy środowiska lokalnego , jest zgodny z Programem Wychowawczym Szkoły i aktami prawa oświatowego. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.

Program profilaktyki obejmuje pierwszy etap edukacyjny (klasy I-III) oraz drugi etap edukacyjny (klasy IV-VI). Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji są dostosowane do wieku rozwojowego na poszczególnych etapach.

W programie przewidziano metody oceny jego skuteczności oraz ewaluację, która będzie przeprowadzana w czerwcu każdego roku szkolnego.

Oczekujemy, że realizacja programu profilaktyki przyniesie efekty w postaci podniesienia świadomości uczniów oraz przyczyni się do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie.

4. CEL OGÓLNY:

 • Wychowanie dzieci na ludzi uczciwych, rozumiejących siebie i umiejących żyć z innymi i dla innych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach oddziaływań profilaktycznych:

- wskazywanie na zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania

technologii informacyjnych i multimedialnych

- uczenie się racjonalnych form wykorzystywania wolnego czasu, w tym

organizowanie zajęć pozalekcyjnych utrwalających pożądane nawyki i

przyzwyczajenia;

- wskazywanie wartościowych i twórczych wzorów spędzania wolnego

czasu w sposób atrakcyjny dla poszczególnych przedziałów wiekowych

uczniów;

 • Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie:

- kształtowanie indywidualnej drogi rozwoju osobowości i postaw

sprzyjających dokonywaniu korzystnych wyborów życiowych,

- pobudzanie motywacji do nauki

- uczenie się rozpoznawania i nazywania własnych emocji

- zapoznanie z prawami dziecka ( prawa dziecka-konwencja genewska)

 • Kształtowanie takiej osobowości ucznia, która umożliwia przystosowanie do życia w zbiorowości poprzez:

  • wyrabianie pozytywnego nastawienia wobec innych osób

- uczenie się rozwiązywania konfliktów rówieśniczych i międzyludzkich

  • budowanie zaufania i bezpieczeństwa w grupie

  • propagowanie zachowań tolerancyjnych i akceptacji

  • uczenie zachowań sprzyjających zachowaniu bezpieczeństwa w domu, szkole, na ulicy

  • propagowanie zdrowego stylu życia

  • poznanie mechanizmów uzależnień: wskazywanie na zgubny

wpływ nikotyny, alkoholu i narkotyków na organizm człowieka

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swe postępowanie względem ustalonych norm i zasad.

 • Uświadomienie problemu i zaangażowanie w działania profilaktyczne nauczycieli, wychowawców, pedagoga oraz pozostałych pracowników szkoły

 • Aktywny udział rodziców w realizację programu w domu i w szkole.

5. SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

 • Indywidualne podejście do wychowanka:

  • dostosowanie zadań do możliwości ucznia

  • wydawanie sprawiedliwych sądów i opinii

  • akcentowanie sukcesów dziecka

  • mobilizowanie do pracy pomimo niepowodzeń

  • odpowiednie reagowanie na niewłaściwe zachowanie

  • pomoc w odkryciu i realizowaniu uzdolnień i zainteresowań

 • Wspieranie relacji uczeń - uczeń:

  • prowadzenie zajęć profilaktyczno- wychowawczych

  • prowadzenie zajęć integrujących

  • organizowanie imprez klasowych i szkolnych w trakcie zajęć szkolnych i pozalekcyjnym

  • organizowanie wycieczek, rajdów w czasie wolnym od zajęć szkolnych

  • organizowanie rozgrywek sportowych w trakcie zajęć szkolnych i pozalekcyjnym

 • Budowanie relacji nauczyciel - uczeń:

  • aktywny udział nauczyciela w zajęciach profilakt.-wychowawczych

  • indywidualne rozmowy

  • udział nauczyciela w imprezach klasowych

  • udział nauczyciela w wycieczkach

  • udział nauczyciela w zabawach integrujących

  • udział ucznia w tworzeniu otoczenia szkolnego

  • prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów

  • udział wychowanków w konkursach

  • tworzenie przyjaznej atmosfery w kontaktach z uczniami

 • Wzajemne wsparcie między nauczycielami:

  • spotkania integrujące nauczycieli

  • organizowanie spotkań dotyczących „ trudnych uczniów”

  • wspólne rozmowy, dzielenie się doświadczeniami

  • udział w formach doskonalenia

  • szukanie dróg wyjścia

  • weryfikowanie podjętych działań

 • Ustalenie jasnych zasad i norm:

  • zapoznanie uczniów z obowiązującymi zasadami i normami

  • zapoznanie z prawami dziecka

  • pogadanki dotyczące przestrzegania zasad

 • Respektowanie ustalonych zasad i norm:

  • wyrabianie odpowiedzialności za własne czyny

  • uświadomienie konieczności przestrzegania ustalonych norm

  • nagradzanie pozytywnych postaw

 • Ponoszenie konsekwencji w przypadku łamania norm i zasad:

  • karanie zachowań niepożądanych

  • uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji za swoje postępowanie

 • Spotkania rodziców z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem:

- organizowanie na zebraniach szkolnych tematycznych spotkań dotyczących zagadnień zawartych w programie

- rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące problemów

  • opracowanie adresowanych do rodziców tematycznych referatów, artykułów

 • Wspólne działania z rodzicami :

  • rozmowy rodziców z dziećmi

  • stosowanie odpowiednich metod wychowawczych w domu

  • angażowanie rodziców w szkolne i klasowe imprezy- lepsze wzajemne poznawanie się, integracja nauczycieli, dzieci i rodziców

  • nieformalne, indywidualne rozmowy nauczycieli, pedagoga z rodzicami, budujące wzajemne zaufanie

  • indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami, pedagogiem dotyczące wychowanków

  • organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi

6. ORGANIZACJA PROGRAMU

Realizacja programu odbywać się będzie na:

 • zajęciach zintegrowanych w klasach I-III

 • godzinach wychowawczych w klasach IV-VI

 • zajęciach w klasach IV-VI

 • zajęciach pozalekcyjnych

 • na świetlicy szkolnej

 • imprezach klasowych i szkolnych

 • zebraniach z rodzicami

 • spotkaniach indywidualnych z rodzicami

 • w domach wychowanków

Osoby odpowiedzialne za realizację:

 • dyrektor

 • wychowawcy, nauczyciele

 • pedagog szkolny, rodzice

 • wychowawca świetlicy

7. TREŚCI PROGRAMOWE

Zadania

główne

Zadania

Szczegółowe

prowadzący

ewaluacja

Budowanie pozytywnej samooceny

Klasy I-III

 • Autoportret ucznia

 • Jaka(i) jestem?- moje sukcesy i porażki.

 • Kształtowanie swoich zdolności i zainteresowań

 • Znam swoje prawa

Klasy IV-VI

 • Budujemy pozytywną samoocenę i wzajemne zaufanie

 • Moje mocne strony

 • Rozwijam swoje zainteresowania i uzdolnienia

 • Pokazujemy swoje umiejętności

 • Znam swoje prawa

Świetlica szkolna:

 • Poznajemy się
  -Moja rodzina
  -Moja klasa
  -Moi przyjaciele
  -Jesteśmy podobni
  -Jesteśmy niepowtarzalni
  -Jaki jestem
  -Moje sukcesy
  -Kiedy czuję się ważny
  -Mogę wpływać na swoje samopoczucie
  -Czasami jesteśmy zazdrośni
  -Popełniamy błędy

Wychowawca

pedagog

Wychowawca

Nauczyciele

pedagog

Wychowawca świetlicy

Obserwacja

Informacje zwrotne

Ankiety

Obserwacja

Informacje zwrotne

Ankiety

Kształtowanie takiej osobowości która umożliwia przystosowanie do życia w zbiorowości

Klasy I-III

 • Ja i moja klasa

 • Co nam przeszkadza u innych?

 • Akceptuję tego kto jest inny

 • Co to znaczy być dobrym kolegą?

 • Dajemy i otrzymujemy pozytywne informacje o sobie

 • Uczymy się działać w zespole- umiem porozumiewać się z innymi

 • Uczę się przestrzegać określonych reguł i zasad- używam zwrotów grzecznościowych

 • „Paweł i Gaweł w jednym Sali domku”- sposoby rozwiązywania konfliktów

Klasy IV-VI

 • Moje miejsce w zespole

 • Dostrzegam pozytywne cechy u innych

 • Jestem tolerancyjny

 • Szukam przyjaciół

 • Uczę komunikować się werbalnie i niewerbalnie- słucham innych

 • Dlaczego powinienem przestrzegać obowiązujące normy i zasady?

 • Zwroty grzecznościowe, a wulgaryzmy- których częściej używam?

 • Media- mój przyjaciel czy wróg?-prelekcja

 • „Paweł i Gaweł w jednym Sali domku”- sposoby rozwiązywania konfliktów

Świetlica szkolna

 • Tworzymy udaną grupę:

- Jak pomagamy innym?

- Jak lepiej rozumieć

innych ludzi?
- Jak inni wpływają na nas?
- Namawianie
- Jak pomóc tym, którzy

czują się odrzuceni

- Uczymy się odmawiać
- Inne osoby mogą mi

pomóc
- Czasami się kłócimy

-Co to jest konflikt?

Sposoby rozwiązywania

Wychowawca

pedagog

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Wychowawca

świetlicy

Obserwacja

Informacje zwrotne

Ankiety

Obserwacja

Informacje zwrotne

Ankiety

Obserwacja

Informacje zwrotne

Ankiety

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swe postępowanie

Klasy I-III

 • Nazywam uczucia

 • Rozpoznaję emocje

 • Wyrażam swe uczucia i emocje

 • Mam prawo do własnego zdania

 • Uczę mówić się „nie”

 • Szanuję siebie i innych

 • Dbam o swoje rzeczy i te od kolegów

 • „Lepsze owoce i warzywka niż używka”- dbam o swoje zdrowie

Klasy IV-VI

 • Wyrażam swoje uczucia i emocje- umiem je kontrolować

 • Jestem asertywny

 • Co to znaczy być odpowiedzialnym?

 • Czy muszę ponosić konsekwencje za swe postępowanie? ( problem wczesnej inicjacji nikotynowej, alkoholowej, narkotykowej)

 • Szanuj siebie i kolegów.

 • Rozwijam uczucie empatii i współpracy w grupie

 • Uczę się rozwiązywać problemy z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji

 • Skąd ta agresja?-problem eskalacji wrogości w kontaktach z innymi

 • „Lepsze owoce i warzywka niż używka”- dbam o swoje zdrowie

 • Bezpiecznie w domu, szkole,na ulicy

Świetlica szkolna

 • Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć:

-Przeżywamy różne uczucia-poznaję je i nazywam

 

-zwracam uwagę na uczucia innych

-Mogę mieć wpływ na swój nastrój

 

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Spotkanie ze strażakami, policją, ratownikami

Wychowawca

świetlicy

\

Wychowawca

świetlicy

Obserwacja

Informacje zwrotne

Ankiety

Obserwacja

Informacje zwrotne

Ankiety

Obserwacja

Informacje zwrotne

Ankiety

 

-Trudne uczucia i ich

wyrażanie

-Co to jest złość i jak sobie z nią radzisz?

-Jak radzić sobie ze wstydem?

-Jakim chcesz być ?

 • Rozwiązywanie problemów
  -Jak podejmujemy decyzję
  -Rozwiązywanie problemów
  -Czasem podejmujemy ryzykowne decyzję
  -Czasem zmieniamy swoje decyzję
  -Uczymy się odmawiać
  -Co należy wiedzieć zanim podejmę decyzję?

 • Dbanie o zdrowie
  -Co mogę zrobić by być silnym i zdrowym (sposoby dbania o swoje zdrowie)
  -Substancje szkodliwe dla naszego organizmu
  -Co wiemy o paleniu papierosów i działaniu nikotyny?

-Co wiemy o piciu alkoholu i narkotykach i ich działaniu na nasz organizm?

- Czy gry komp. są zagrożeniem?

Wychowawca

świetlicy

Wychowawca

świetlicy

Obserwacja

Informacje zwrotne

Ankiety

Uświadomienie problemu i zaangażowanie rodziców we współpracę

Klasy I-III

 • Spotkania z rodzicami-

„ Czy znasz swoje dziecko?"

" Jak mądrze wychowywać"

" Jak radzić sobie z emocjami dzieci?"

 • Pożegnanie jesieni-ognisko-wspólne gry i zabawy

 • " Dzień Matki"- spotkanie w klasie-lepsze wzajemne poznawanie się

 • " Dzień Ojca" - wspólne zabawy, budowanie wzajemnej relacji

 • Piknik szkolny - wspólne spędzanie czasu na rozmowach i zabawach

Klasy IV-VI

 • Kontynuujemy spotkania z rodzicami

 • Skąd ta agresja?-problem eskalacji wrogości w kontaktach z innymi

 • Media- mój przyjaciel czy wróg?

 • Jak rozmawiać z dzieckiem

 • Klasowe wieczorki- zabawy i rozmowy integrujące pozwalające na lepsze poznanie się i wzajemne zaufanie

 • Piknik szkolny - wspólne spędzanie czasu na rozmo -wach i zabawach

Wychowawca

Nauczyciele

pedagog

Wychowawca świetlicy

Obserwacja

Informacje zwrotne

Ankiety

Obserwacja

Informacje zwrotne

Ankiety

Zadania główne

Zadania szczegółowe

Sposób realizacji

prowadzący

termin

 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach oddziaływań profilaktycz-

nych

Czas wolny na świetlicy szkolnej:

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie ich osobowości

 • koleżeńskie zachowania, współpraca, nauka w zespole

 

 • bezpieczeństwo gier i zabaw

 • rozwijanie zainteresowań, twórczości, wyobraźni, ciekawości świata

 • odprężenie psychofizyczne

 

 

 • kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem, wykorzystanie internetu do pogłębiania wiedzy

Okolicznościowe imprezy klasowe i szkolne:

 • integracja i współpraca w grupie

 • wspólne działanie, poświęcenie, radość i wspólne zainteresowania.

 

 

 

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi- współpraca ze środowiskiem

* poznanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu

- Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze

 

 

 • zajęcia kompensacyjno- rozwojowe (pomoc w nauce, przezwyciężanie trudności)

 • gry i zabawy

 

 • zajęcia muzyczne

 • zajęcia plastyczne

 

 • zajęcia rekreacyjne

 • edukacja czytelnicza

- zajęcia komputerowe

 

 

 

 • Dzień chłopaka

 • Mikołajki

 • Wigilijki

 • Dzień kobiet

 • Pierwszy dzień wiosny

 • Dzień Dziecka

 • dyskoteki

 • ogniska

 • wyjazdy do kina, teatru, muzeum

 

- leśniczy, strażacy, ratownicy GOPR, policjant, podróżnik

Wychowawca świetlicy

Wychowawcy

Opiekun SU

Nauczyciele

Opiekun SU

Cały rok

Cały rok

Cały rok

 
           

8. SPODZIEWANE EFEKTY

 • Uczeń posiada zdrowy obraz samego siebie, co pomaga mu w akceptowaniu i szanowaniu drugiego człowieka.

 • Uczeń potrafi mądrze rozwiązywać konflikty

 • Uczeń zna swoje prawa, przestrzega obowiązujące normy i zasady.

 • Posiada poczucie odpowiedzialności za swe postępowanie ( umie bezpiecznie zachować się w domu ,szkole, ulicy)

 • określa zależności pomiędzy stanem zdrowia, a zdrowym stylem życia

 • ma świadomość zagrożeń wynikających palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków, dopalaczy

 • umie bezpiecznie korzystać z technologii informacyjnych i multimedialnych

 • Uczeń rozumie, że zainteresowania i pasje wpływają na kształtowanie jego osobowości

 • Uczeń zna i stosuje różne sposoby spędzania wolnego czasu i potrafi zaplanować prawidłowy plan zajęć

 • Rodzice posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowych sposobów wychowywania dzieci

 • Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą

Go to top