flaga z godlem rzeczypospolitej polskiej   flaga-unii-europejskiej   Multi Sport

 

Menu

      logo-szkoly-ok

HomeDokumentyRegulamin szkoły

Regulamin szkoły

REGULAMIN

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

IM. BOLESŁAWA PRUSA W WIŚLE

Opracowany w oparciu o Statut szkoły

 1. Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzice) ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swojej własności i zdrowia.

 2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:

  1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych osób,

  2. dbania o dobro innych osób,

  3. rzetelnego i sprawiedliwego oceniania zachowania i osiągnięć

 3. Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada za szkody uczynione swoim zachowaniem

 4. Uczniowie mają obowiązek:

  1. brać aktywny udział w lekcji

  2. punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia

  3. przestrzegać ustalonych zasad i przyjętego porządku w czasie lekcji

  4. uzupełniać braki wynikające z nieobecności

  5. przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni szkolnej

  6. dbać o schludny, zadbany wygląd (zakaz makijażu, ekstrawaganckiej fryzury, noszenia biżuterii stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, noszenia przez chłopców kolczyków).

  7. stosować strój szkolny: - codzienny : bluza lub sweter bez ekstrawaganckich napisów, - odświętny (apelowy) : chłopcy - biała koszula i ciemne spodnie, dziewczynki - biała bluzka i ciemna spódnica

  8. na zajęciach sportowych stosować strój sportowy.

  9. stosować obuwie zamienne przez cały rok szkolny, a w przypadku zajęć na sali gimnastycznej wymagane jest posiadanie przez uczniów stosownego obuwia sportowego

  10. używać zwrotów grzecznościowych wobec innych członków społeczności szkolnej

  11. wchodzić do szkoły wyłącznie wejściem od strony szatni

  12. usprawiedliwiać nieobecność w szkole w ciągu 3 dni od momentu powrotu do szkoły,

  13. przebywać podczas przerw na korytarzu tego piętra, na którym odbywać się będą następne zajęcia lub na boisku, jeżeli wyrazi na to zgodę dyżurujący nauczyciel.

  14. zmieniać obuwie podczas wyjścia w czasie przerw na boisko szkolne

  15. podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,

  16. wchodzić do sal lekcyjnych lub sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela,

  17. po ostatniej lekcji zejść do szatni, spokojnie ubrać się i opuścić szkołę

 1. Uczniowie nie mogą:

  1. zapraszać do szkoły osób obcych,

  2. przynosić do szkoły przedmiotów zagrażającej bezpieczeństwu innych

  3. używać telefonów komórkowych w trakcie lekcji

  4. używać słów wulgarnych

  5. pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu

  6. bez wiedzy nauczycieli opuszczać szkoły.

 1. W przypadku, gdy uczniowie przyjdą do szkoły wcześniej przed lekcjami,

przechodzą do świetlicy szkolnej.

 1. Każdy uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek zachowania ucznia, który jest obowiązkowym dokumentem szkolnym opieczętowanym pieczątką szkoły.

 2. Dzienniczek musi być przez ucznia przedstawiany do wpisywania uwag i korespondencji z rodzicami.

 3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka w szkole poprzez wpis w dzienniczku ucznia.

 4. Rodzice maja obowiązek systematycznie kontrolować i podpisywać dzienniczek.

 5. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia rodziców (pisemnego lub ustnego)lub decyzji nauczyciela.

 6. Ucznia może zwolnić do domu wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić.

 7. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie na świetlicy szkolnej lub w przypadku, gdy jest to ich ostatnia lekcja w danym dniu, mogą pójść do domu.

 8. Uczniowie, w stosunku do których podjęto decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego, tylko w przypadku wyraźnego żądania rodziców są zwalniani do domu. W innym przypadku są obecni na zajęciach.

 9. Ucznia, w przypadku złego samopoczucia, można zwolnić do domu tylko w przypadku zapewnienia mu opieki osoby dorosłej.

 10. Rodzice mają prawo i obowiązek udziału w wywiadówkach i zebraniach organizowanych przez szkołę, (co najmniej trzy wywiadówki w ciągu roku szkolnego).

Go to top