flaga z godlem rzeczypospolitej polskiej   flaga-unii-europejskiej   Multi Sport

 

Menu

      logo-szkoly-ok

HomePrzedszkoleZapisy dziecka do przedszkola

Zapisy dziecka do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Na podstawie zarządzenia Nr Or.0050.24.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Wisła ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2018/2019. Poniżej przedmiotowy harmonogram:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2018/2019

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.

od 27 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

do 6 kwietnia 2018 r.

do 18 maja 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2018 r.

5 czerwca 2018 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2018 r.

12 czerwca 2018 r.

 

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2018/2019. Deklarację taką należy złożyć w terminie od 22 lutego do 28 lutego 2018 r.

 

 

 

Zgodnie z w/w harmonogramem wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019 w ramach postępowania rekrutacyjnego należy składać w terminie od 1 marca do 30 marca 2018 r. Zasady rekrutacji określają przepisy art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art.29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59). Zgodnie z przepisami tej ustawy rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane, ustalone przez Radę Miasta Wisła w uchwale Nr III/31/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Kryteria ustawowe to:

 

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria dodatkowe oraz przypisane im punkty to:

 

 1. dzieci rodziców obojga pracujących (świadczący pracę na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umów cywilno – prawnych) lub rolników (gospodarstwo rolne powyżej 1 ha) i nie przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (12 pkt),

 2. dzieci, których rodzeństwo jest wychowankami przedszkola (10 pkt),

 3. dochód na osobę w rodzinie na poziomie 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn.zm.) (8 pkt),

 4. dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zadeklarowali dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu (6 pkt),

 5. dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS-u (4 pkt),

 6. dzieci zgodnie z kryterium wieku – od najstarszego (2 pkt).

 

 

 

Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną przez siebie za zgodność. Spełnianie kryteriów dodatkowych, dokumentuje się na podstawie stosownych oświadczeń.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 033 8552944, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Poniżej do pobrania wzory dokumentów potrzebnych przy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.


http://sp3.wisla.pl/images/dokumenty/przedszkole/deklaracja%20o%20kontynuowaniu%20wychowania%20przedszkolnego.pdf

 

http://sp3.wisla.pl/images/dokumenty/przedszkole/oswiadczenie o dochodzie na czlonka rodziny.pdf

 

 

http://sp3.wisla.pl/images/dokumenty/przedszkole/oswiadczenie o objeciu wsparciem MOPS.pdf

 

 

http://sp3.wisla.pl/images/dokumenty/przedszkole/oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu wspolnie z jego rodzicem.pdf

 

 

http://sp3.wisla.pl/images/dokumenty/przedszkole/oswiadczenie o wielodzietnosci rodziny.pdf

 

 

http://sp3.wisla.pl/images/dokumenty/przedszkole/oswiadczenie o zatrudnieniu obojga rodzicow.pdf

 

 

http://sp3.wisla.pl/images/dokumenty/przedszkole/Wniosek o przyjecie do przedszkola lub oddz przedszkolnego 2017-2018.pdf

 

 

 

 

Go to top