flaga z godlem rzeczypospolitej polskiej   flaga-unii-europejskiej   Multi Sport

 

Menu

      logo-szkoly-ok

Rekrutacja do oddzialu przedszkolnego 2015/16

Zarządzenie nr 10/2014/15 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle z dnia 18 lutego 2015

w sprawie przyjęcia terminu i zasad rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle na rok szkolny 2015/2016

 Na podstawie art. 6 ust.1,2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r, poz. 7), w związku z: Zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr Or.0050.20.2015 z dnia 05 lutego 2015 w sprawie terminu postępowania rekrutacyjnego; Nr Or.0050.28.2014 z dnia 12 lutego 2014r w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz Uchwała Rady Miasta nr III/31/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie dodatkowych kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle zarządza:

§1

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016:

  1. Termin postępowania rekrutacyjnego

- od 02 marca 2015r. do 29 maja 2015r.

  1. Termin składania dokumentów w ramach postępowania rekrutacyjnego - od 02 marca 2015r do 30 kwietnia 2015r.

  2. Termin postępowania uzupełniającego

- od 1 czerwca 2015r do 31 sierpnia 2015r.

§2

Ustala się następujące dodatkowe kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016:

Numer

kryterium

Kryterium

Liczba punktów

1.

Dzieci rodziców obojga pracujących (świadczący pracę na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umów cywilno-prawnych) lub rolników (gospodarstwo rolne powyżej 1 ha) i nie przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym

12

2.

Dzieci, których rodzeństwo jest wychowankami przedszkola

10

3.

Dochód na osobę w rodzinie, na poziomie 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1456 z późn. zm.)

8

4.

Dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zadeklarowali dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu

6

5.

Dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS-u

4

6.

Dzieci, zgodnie z kryterium wieku, od najstarszego

2

§3

Potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w §2, następuje w formie oświadczenia.

§4

Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Kalendarz rekrutacji do oddziałów przedsz 2015/16

Wniosek o przyjęcie do przedszkola i oddz. przedszkolnego 2014-2015 (nowe zasady)

ZSP 2 deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców

Oświadczenie o dochodzie na członka rodziny

Oświadczenie o objęciu wsparciem MOPS

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Go to top