flaga z godlem rzeczypospolitej polskiej   flaga-unii-europejskiej   Multi Sport

 

Menu

      logo-szkoly-ok

HomeOrganyPedagogPlan pracy pedagoga

Plan pracy pedagoga

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Zadania

Forma realizacji

 

Osoby współodpowiedzialne

 

Termin

I. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

 1. Diagnozowanie środowiska szkolnego-wytypowanie dzieci przejawiające zaburzenia rozwoju, sprawiających problemy wychowawcze, mających trudności z opanowaniem materiału, znajdującej się w trudnej sytuacji rodzinnej poprzez:

 • rozmowy z wychowawcami, uczniami, rodzicami,

 • obserwacje uczniów

 • współpracę z MOPS, 

 • wywiady środowiskowe.

2.Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami.

3. Pomoc w kierowaniu uczniów na

badania psychologiczno-

pedagogiczne.

4. Realizacja zaleceń dotyczących uczniów i ujętych w opiniach oraz orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

5.Sporządzenie wykazu uczniów zaliczonych do poszczególnych form pomocy.

wychowawcy, nauczyciele,

pracownik PPP

 

na bieżąco

II. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogocznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

RODZICE:

 1. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu przez nich trudności wychowawczych oraz w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ich dzieci.

 2. Organizowanie dla rodziców prelekcji, warsztatów

 3. Umieszczanie na stronie internetowej szkoły artykułów dla rodziców

 4. Aktywizowanie rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

NAUCZYCIELE:

 1. Udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

 2. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 3. Współudział w organizowaniu spotkań nauczycieli ze specjalistami z różnych dziedzin w ramach szkolenia Rady Pedagogicznej.

UCZNIOWIE:

 1. Indywidualna praca z uczniami w zakresie likwidowania i wyrównywania braków

 2. Udzielanie dzieciom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych

10. Udzielanie dzieciom pomocy w

rozwiązywaniu trudności

powstających na tle konfliktów

rodzinnych

11. Udzielanie dzieciom pomocy mających trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem

12. Udzielanie pomocy uczniom zdolnym

13. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga

14. Organizacja spotkań uczniów z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

nauczyciele,

pracownik PPP

na bieżąco

III. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli

PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA Z UCZNIAMI (lekcje wychowawcze)

1. Budowanie pozytywnej

samooceny

2. Kształtowanie osobowości

umożliwiającej przystosowanie do

życia w zbiorowości .Główne

zadania na ten rok: integracja

dzieci przedszkolnych,

sześcioletnich ze społecznością

szkolną, uwrażliwienie na potrzeby

innych, propagowanie zachowań

tolerancji i akceptacji, objęcie

szczególną opieką dzieci z rodzin

rozbitych

3. Kształtowanie poczucia

odpowiedzialności za swe

postępowanie

4. Kształtowanie kultury zdrowotnej

( profilaktyka uzależnień)

nauczyciele

na bieżąco

IV. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z program wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

 

 1. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

 2. Rozpoznawanie bieżących sytuacji trudnych i problemowych w szkole oraz interwencyjna pomoc w ich rozwiązywaniu

 3. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się i rozmowy uczniów, nauczycieli i rodziców z pedagogiem szkolnym.

 4. Współpraca z nauczycielami,wychowawcami w celu rozwiązywania problemów opiekuńczo wychowawczych.

 5. Stała współpraca z PPP w Cieszynie, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,( MOPS, policja, straż miejska, urząd miasta, kurator)

 6. Udział w zespole interdyscyplinarnym

 nauczyciele

Naa bieżąco

V. Organizacja pracy własnej

1. Gromadzenie materiałów pomocnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej

2. Prowadzenie dokumentacji: dziennik pedagoga, notatki , ewidencja uczniów wymagających pomocy i opieki pedagogicznej

3. Doskonalenie zawodowe

 

na bieżąco

Go to top