flaga z godlem rzeczypospolitej polskiej   flaga-unii-europejskiej   Multi Sport

 

Menu

      logo-szkoly-ok

Home

Zajęcia wakacyjne "Bez nudy w wakacje!"

Zajęcia wakacyjne dla dzieci z klas IV - VIII

Konkurs "Tajemniczy świat leśnych grzybów"

Zapraszamy do wzięcia udziału w plastycznym konkursie pt.: "Tajemniczy świat leśnych grzybów" organizowanym przez Gminę Wisła.

Informacje i regulamin konkursu w załączniku tutaj.

Bezpieczeństwo. Procedury postępowania obowiązujące w naszej szkole.

Procedury postępowania w różnych sytuacjach obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle:

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

            W marcu 2019 roku została podpisana umowa, dzięki której nasza szkoła – Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Wiśle- przystąpiła do realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

              Biblioteka naszej szkoły otrzymała środki finansowe w wysokości 5000 zł na zakup książek. Realizowanych będzie zaplanowanych przez szkołę 14 działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Program będzie realizowany od marca do grudnia 2019.

             Już w drugiej połowie marca wśród uczniów  przeprowadzona została ankieta „ Moje czytelnicze fascynacje czyli  co chciałbym znaleźć na półce w mojej bibliotece”. W bibliotece szkolnej wystawiono „Książkę życzeń”, która umożliwi uczniom, nauczycielom i rodzicom wpisanie swoich propozycji czytelniczych. Na postawie przeprowadzonych działań :  ankiety i wpisów do „ Książki życzeń”,  rozmów z uczniami, nauczycielami, rodzicami przy aprobacie Rady Rodziców w najbliższym czasie nastąpi opracowanie listy zakupu książek do biblioteki szkolnej. Kontynuujemy uczestnictwo w programie „ Cała Polska Czyta Dzieciom” i „ Czytamy z Bratkiem”

                       Następnym zaplanowanym działaniem będzie przedstawienie rodzicom prezentacji multimedialnej   „Czy czytanie jest nam dzisiaj potrzebne”. Po zapoznaniu się z prezentacją prosimy rodziców o przekazanie swoich przemyśleń, wniosków na temat prezentacji. W maju wśród uczniów  planujemy przeprowadzić  konkurs pięknego czytania pod nazwą „ Pięknie czytamy”. Następnym  krokiem będzie realizacja projektu „ Poczytam Ci, Mamo ,poczytam Ci, Tato” oraz” Mój bohater literacki.”

                  W dalszych planach mamy  zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „ Zobacz, co czytam”, „ Zabierz mnie do domu”, Czytamy z mama i tatą” czy zorganizowanie pod hasłem „ Targi książki”  kiermaszu książek. Przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny” Witajcie w naszej bajce”. W ramach spotkania z ciekawymi ludźmi zaprosimy do szkoły panią Krystynę Pilch – polonistkę, byłą nauczycielkę naszej szkoły, pasjonatkę wiślańskiej gwary, autorkę wielu tekstów gwarowych. W dalszym ciągu będziemy współpracować z Miejską Biblioteką w Wiśle.

               Serdecznie zapraszamy rodziców naszych uczniów do współpracy w realizacji projektu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i z góry za współpracę dziękujemy.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.     Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.     Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.     § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.     Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.     Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.     Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Strona 4 z 25

Go to top